Máy phát điện Mitsubishi

Mã: MGS1500B

Dung tích xi lanh: S16R-PTA-S

Đầu phát: MG-7PF/ MG-L51M6 Stamford/ Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

12400Kg

Mã: MGS2700B

Dung tích xi lanh: S16R2-PTA

Đầu phát: MG-L51V9 Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

18720kg

Mã: MGS2500B(MG-KT83)

Dung tích xi lanh: S16R-PTAA2-S

Đầu phát: MG-KT83 Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

15400kg

Mã: MGS2500B

Dung tích xi lanh: S16R-PTAA2-S Mitsubishi

Đầu phát: MG-L51L7 Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

14900kg

Mã: MGS2000B

Dung tích xi lanh: S16R-PTA2-S

Đầu phát: MG-KT83 Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

14300kg

Mã: MGS2000B

Dung tích xi lanh: S16R-PTA2-S

Đầu phát: MG-L51L7 Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

14100kg

Mã: MGS1500B

Dung tích xi lanh: S16R-PTA-S

Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1 Stamford/ Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

12400Kg

Mã: MGS1400B

Dung tích xi lanh: S12R-PTA2-S

Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50V1Stamford/ Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

10500Kg

Mã: MGS1200B

Dung tích xi lanh: S12R-PTA-S

Đầu phát: MG-7PD/ MG-L50L8 Stamford/ Leroysomer

Kích thước trọng lượng:

10400 Kg

Mã: MGS1000B

Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S

Đầu phát: MG-7PC Stamford

Kích thước trọng lượng:

9100 Kg

Mã: MGS1000B

Dung tích xi lanh: S12H-PTA-S

Đầu phát: MG-H6J Stamford

Kích thước trọng lượng:

8300 Kg

Mã: MGS0900B

Dung tích xi lanh: S12A2-PTA2-S

Đầu phát: MG-H6J Stamford

Kích thước trọng lượng:

7200 Kg

Mã: MGS0700B

Dung tích xi lanh: S6R2-PTAA-S

Đầu phát: MG-H6H Stamford

Kích thước trọng lượng:

6000 Kg

Mã: MGS0650B

Dung tích xi lanh: S6R2-PTA-S

Đầu phát: MG-H6G Stamford

Kích thước trọng lượng:

5900 Kg

Mã: MGS0500B

Dung tích xi lanh: S6R-PTA-S

Đầu phát: MG-H5F Stamford

Kích thước trọng lượng:

5300 Kg

Mã: MGS0500B

Dung tích xi lanh: S6A3-PTAA-S

Đầu phát: MG-H5E Stamford

Kích thước trọng lượng:

4400 Kg

Mã: MGS0450B

Dung tích xi lanh: S6A3-PTA-S

Đầu phát: MG-H5D Stamford

Kích thước trọng lượng:

4100 Kg